• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Історія

Вишгородська районна спеціальна загальноосвітня школа „Надія”, яка відкрилася в 1993 році, є єдиним спеціальним закладом Вишгородського району, який намагається вирішувати загальні проблеми дітей з обмеженими можливостями та, зокрема, проблему реабілітації дітей пост чорнобильського періоду.

Навчання в школі проводиться за трьома напрямами:

· програмою загальноосвітньої школи для дітей с нормальним інтелектом, які не можуть відвідувати інші учбові заклади (діти-інваліди з фізичними вадами розвитку, хворі на епілепсію, цукровий діабет, ДЦП, серцево-судинну систему, з тяжким захворюваннями внутрішніх органів та ін.)

· програмою інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку;

· програмою допоміжної школи для дітей з інтелектуальними вадами розвитку.

Відповідно до медичних рекомендацій школа здійснює диференційовано навчально-виховний процес, враховуючи стан здоров’я, психічні та рухові можливості учнів.

Перед колективом школи поставленні завдання – допомогти кожній дитині подолати індивідуальні труднощі розвитку, досягти максимального рівня, щоб посісти відповідне місце в суспільстві.

Навчання дітей проводиться як у приміщенні школи, так і в домашніх умовах за індивідуальними планами. Індивідуальне навчання, дозволяє максимально використовувати можливості дитини, враховувати особливості їх розвитку і стан здоров’я, допомагає встановити контакт з дитиною, яка, як правило, не знаходить розуміння в іншому середовищі, а позитивне ставлення вчителя до дитини сприяє її кращому емоційному розвитку, сприяє спілкуванню вчителя з батьками, що також поліпшує обстановку в сім’ї дитини.

Головними завданнями вчителя, який навчає за індивідуальними планами є:

· реалізація навчальних планів, адаптованих до кожної дитини;

· корекція відхилень психофізичного розвитку засобами освіти;

· створення сприятливого психоло­гічного клімату на уроці;

· соціально-психологічна реабілітація дитини.

За цих умов учителем індивідуального навчання застосовується широкий спектр різноманітних методів, прийомів, видів роботи.

Після зарахування учня до школи наказом по школі призначається вчитель для його навчання за індивідуальними планами. Учитель індивідуального навчання відпо­відає за оформлення особової справи учня. Учитель, призначений для навчання учня в домашніх умовах, складає розклад уроків та графік роботи, який погоджується із батьками, заступником директора школи з навчальної роботи й затверджується дирек­тором. Після чого доводиться до відома учнів, їх батьків. Примірник цих документів зберігається в заступника директора з навчальної роботи для здійснення контролю роботи вчителя.

Наступною складовою організаційного блоку є створення команди фахівців, які вивчають психофізичні особливості учня та дають певні рекомендації (учитель, лікар, інструктор ЛФК, логопед, психолог). Обо­пільна робота зазначених фахівців та батьків дитини спрямовані на створення єдиного навчально-корекційного шляху.

Батьки є безпосередніми учасниками індивідуального навчання дітей. Це неодмінна умова, без якої неможливе здійснення ефективного індивідуального навчання. Учитель має ознайомити їх зі стратегією та перспективою розвитку дитини в процесі навчання і формувати в батьків адекватну оцінку її психофізичних мож­ливостей.

Отже, важливими умовами є ство­рення гнучкої системи адаптації навчальних програм до психофізичних можливостей кожної дитини, визначення доступного змісту індивідуальної програми з усіх предметів, які поряд з опануванням предметних знань, умінь і навичок забезпе­чуватимуть розвиток особистості, розумових та фізичних здібностей, а також об'єктивне орієнтування в динаміці просування дитини вперед.

Вибір адекватних методів, прийомів, видів роботи є наступною умовою здійснення індивідуального на­вчання. Учитель при індиві­дуальному навчанні керується вільним вибо­ром оптимальних варіантів методів, при­йомів, форм і засобів навчання, враховуючи індивідуальні психофізичні особливості учня.

Також важливе наступне:

· врахування у комплексі сома­тичних, психофізичних показників кожного учня;

· різні форми викладу навчаль­ної інформації з урахуванням рівня розвитку вражених сфер і функцій;

· захист учнів від фізичного та ро­зумового перевантаження;

· правильний вибір темпу та спо­собу засвоєння знань.

Комплексий підхід у навчально-вихов­ному процесі, за умови підбору всіх мож­ливих видів діяльності з учнем, сприяє всебічному позитивному розвитку особис­тості з аномальними відхиленнями, компен­сації вражених функцій, готовності до актив­ної життєдіяльності. Зокрема, врахування саме в комплексі психофізичних показників стану кожного учня створюють грунт для корекційного та розвивального педагогіч­ного середовища, що є визначальним фак­тором саморозвитку.

Над виконанням цих завдань працює колектив досвідчених педагогів: дефектологи, вчителі – предметними, логопеди, вчитель декоративно-ужиткового мистецтва, лікар ЛФК.

Дітям, педагогам, батькам надається психологічна допомога. Психолог школи працює за такими напрямками:

· консультування, діагностика, корекція;

· участь у роботі шкільної психолого-педагогічної комісії.

В школі існує належний рівень виховної роботи. Уже багато років один раз на тиждень проводиться для учнів, батьків та гостей дитяча Світлиця. Це один із основних виховних заходів, спрямований на підвищення рівня культури дітей з особливими потребами; на виховання моральних якостей; має також місце національно-патріотичне виховання, естетичне та розвиток художньої самодіяльності.

Робота Світлиці складається з двох частин: пізнавальної, де діти знайомляться з новинами та різнобічним життям нашої країни, та розважальної, під час якої проводяться ігри, конкурси, ставляться музичні інсценівки, виконуються народні і сучасні пісні, готуються тематичні свята. В роботі Світлиць беруть участь всі учні та вчителі школи.

Після закінчення школи учні отримують свідоцтво про освіту загального зразка та атестати про повну загальну середню освіту. Це дає можливість нашим учням продовжити навчання або працевлаштуватися. Яскравим прикладом доцільності та корисності індивідуального навчання для дітей з особливими потребами є випускники нашої школи. Так випускник нашої школи Манашок Діма закінчив з відзнакою вищий навчальний заклад і продовжує навчання в аспірантурі, хоча на початку навчання в школі в це мало хто міг би повірити, тому що діагноз ДЦП і на сьогоднішній день є одним із найскладніших. Наша перша випускниця Гаврищук Таня, у якої складне порушення зору, отримала вищу освіту і працювала в нашій школі практичним психологом.

СТУПЕНІ НАШОГО РОЗВИТКУ

1993 – 1994 ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ, НАПІВПІДВАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ

1994 – 1995 РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. ВІДКРИТТЯ КОРЕКЦІЙНО-ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КЛАСУ

1995 – 1996 ВІДКРИТТЯ КЛАСУ ІІ СТУПЕНЯ

1996 – 1997 НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ

1997 – 1998 ВІДКРИТТЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО МІНІ - ЦЕНТРУ

1998 – 1999 ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

1999 – 2000 ПЕРСПЕКТИВА ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ

2002 – 2003 ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ ІІІ СТУПЕНЯ

2006 – 2007 ВІДКРИТТЯ МАСАЖНОГО КАБІНЕТУ

Герб та прапор нашої школи

/Files/images/герб.jpg

/Files/images/прапор.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 572

Коментарi